Privacy verklaring

Privacy verklaring

Advanced Dental Diagnostics bv, gevestigd aan Ambachtsweg 5, 6581 AX Malden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Advanced Dental Diagnostics bv

Ambachtsweg 5

6581 AX Malden

+31 24 3572129

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Advanced Dental Diagnostics bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Advanced Dental Diagnostics bv verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gezondheid

- Genetische gegevens

 

 


 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Advanced Dental Diagnostics bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren en terug te kunnen rapporteren aan de opdrachtgever. Aanvullende medische gegevens worden meegenomen in het advies dat volgt uit de bepalingen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Advanced Dental Diagnostics bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advanced Dental Diagnostics bv) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Advanced Dental Diagnostics bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Medische gegevens zullen volgens de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst en Opslagbeperking (WGBO) bewaard worden.

De gegevens die verstuurd worden via het onlinesysteem van ADD zullen 3 weken bewaard worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Advanced Dental Diagnostics bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advanced Dental Diagnostics bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Advanced Dental Diagnostics bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advanced Dental Diagnostics bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar h.devalk@addinternational.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Advanced Dental Diagnostics bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Advanced Dental Diagnostics bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via h.devalk@addinternational.nl. Advanced Dental Diagnostics bv heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.